Ex Oriente Lux - Светлината идва от Изток

Автори: Дарина Янева

Ex Oriente Lux – Светлината идва от Изток. Това е заглавието на изложбата. Християнският му прочит ни насочва към Евангелието на Матея (глава 2, стих 1), към повествованието за раждането на Иисус, предшествано от изгряващата на Изток звезда и дошлите да се поклонят на Младенеца влъхви. През столетията този израз Ex Oriente Lux, независимо в какъв контекст се е използвал, се отъждествява с цивилизацията, идваща от Изтока, като изгряващото слънце. С една дума като духовна светлина, резултат от взаимно допълващите се култури на Изтока.

         Не се учудвам от избора на заглавието от Дарина Янева. Следя развитието й от години и нейния път като художник, търсещ и улавящ все по-изплъзващата се хармония в равновесието, което е съществувало, когато човекът е живял в разбирателство с природата. Познавам излъчващите духовно спокойствие и тишина пастели, обгърнати в характерната за нея приглушена светлина и въпреки това бях любопитна какво ще се случи след пребиваването й в Китай (2019 г.), тази източна страна, докосването до която е като жигосване, обсебва те завинаги. Навлиза в духовния ти свят в двете крайности, да го разтърси неспасяемо или да го завърши като изконно състояние, търсено от началото на Пътя и намерило своя сюблимен израз.

         Това ли се е случило с Дарина Янева?

         На фона на ежедневното внушаване на страх и унищожаване на сложния човек за сметка на семплия, на природната му същност за сметка на виртуалната, в болното време, в което живеем, тази изложба е като скок в духовното.

         Не случайно част от названията на изящните акварели, пастели и тушови рисунки върху оризова хартия, изработени в последните години от Дарина Янева (2019-2021) са взели от „мъдростта на Дзен“

                   Тръгни, пътят ще се открие.

                   Безпределното е в пределното всеки миг.

                   Почукай на небето и чуй звука,

                   Когато стигнеш на върха на планината,

                   продължи да се изкачваш.

                   Единственият Дзен, който намираш

                   на върха на планината, е онзи,

                   който си донесъл там сам.

                   Накъдето и да потеглиш, тръгни

с цялото си сърце. (Конфуций)

Съвършенството е посока, а не място.

         Визуализирайки чрез картините си мъдростта на Изтока, Дарина внася своя принос в експлоатираната идея за Изтока като носител на светлината, на надеждата, за Пътя към съвършенството, този който няма крайна цел за достигане. Той е само посока към възвисяването, безкрайното усъвършенстване на самия себе си.

 

                                                        Аксиния Джурова

 

Ex Oriente Lux – The Light Comes from the East

Exhibition of Darina Yaneva in Contrast Gallery

 

Ex Oriente Lux – The Light Comes from the East. This is the title of the exhibition. Its Christian interpretation leads us to the Gospel of Matthew (chapter 2, verse 1), to the narrative of the birth of Jesus preceded by the star rising in the East and the wise men who came to worship the infant. Over the centuries the phrase Ex Oriente Lux, no matter the context it was used in, has been identified with the civilization coming from the East, like the rising sun. In a word, as spiritual light, the result of the cultures of the East which complement each other.

I am not surprised by Darina Yaneva’s choice of the title of the exhibition. For years I have been following her development and her path as an artist, seeking and capturing the ever more elusive harmony in the balance which existed when man and nature lived together in peace. I know well the pastels, streaming with spiritual peace and quiet, wrapped in the dim light, characteristic of the artist, but nevertheless I was curious to see what would happen to her after her stay in China in 2019, this eastern land, which touch is like a brand, it obsesses you forever. It enters your spiritual world in the two extremes, to shake it beyond salvation or to end it as a primordial state, pursued from the start of the road and finding its sublime expression.

Is this what happened to Darina Yaneva?

Against the background of the everyday intimidation and destruction of the complex man at the expense of the simple man, of the man’s real nature at the expense of the virtual one, in the sick times that we live in, this exhibition is a leap into the spiritual.

It is no accident that some of the titles of the exquisite aquarelles, pastels and ink on rice paper works made by Darina Yaneva in the past years (2019-2021) have been inspired by the Wisdom of Zen.

Walk and the path will reveal itself

The infinite is the finite of every instant

Knock on the sky and listen to the sound

When you reach the top of the mountain, keep climbing

The only Zen you find on the top of the mountain is the Zen you bring with you

Wherever you go, go with all your heart (Confucius)

Perfection is a direction, not a place

By visualizing through her works the wisdom of the East, Darina makes her contribution to the exploited idea of the East as bearer of light, of hope, of the Road to perfection, which has no destination. It is but a direction to the uplift, the endless self-perfection.

Axinia Džurova