1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

   По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

    “ГАЛЕРИЯ КОНТРАСТ” ЕООД (наричанo по-долу “Галерията”) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 203460212, със седалище: град София, улица “Янтра” №2, предоставящо произведения на изкуството посредством своя сайт: www.gallerycontrast.com

    Адрес за упражняване на дейността и данни за кореспонденция:

България, гр. София, 1124, Община Столична, район Средец, ул. “Янтра” № 2., тел: 0882 47 43 43

е-mail: contrastgallery.bg@gmail.com

    Под “Клиент” се разбира физическо лице, което използва сайта на Галерията.

   Под “Продажна Цена” се разбира крайната продажна цена на произведенито за територията на Европейския Съюз (ЕС), с включени разходи за доставка.

 

  1. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ САЙТА НА “ГАЛЕРИЯ КОНСТРАСТ” ЕООД

 

     Публикуването на основните характеристики на произведението и на продажната му цена в сайта по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.

    Изборът на произведения се осъществява чрез натискане на бутона „Поръчай”, находящ се в електронния каталог непосредствено под спецификациите при разглеждането на съответното произведение.

    Поръчката за доставка на произведение на изкуството се извършва посредством попълване на представените на интернет страницата формуляри.

    Галерията гарантира наличността на поръчаните произведения на изкуството.

     При невъзможност за изпълнение на задълженията си, форсмажорни обстоятелства и др., Галерията, в рамките на 2 (два) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента - посредством обаждане по телефон на посочения онлайн формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес, че доставката е невъзможна. В случай, че е направено плащане, заплатената сума ще бъде възстановена в рамките на 3 работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента.

 

  1. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

 

    Всички цени в сайта са в български лева с включени разходи за доставка, за територията на Европейския съюз.

    Цената може да бъде платена по някой от следните начини:

а) при доставката - в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента;

б) по банков път по банкова сметка на “ГАЛЕРИЯ КОНТРАСТ ЕООД” в Райфайзенбанк ЕАД гр. София, BIC: RZBBBGSF, IBAN:BG49RZBB91551009168954

    С избора на начин на плащане, предвиден в буква б) по-горе, Клиентът - потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на произведенията по смисъла на чл. 53, ал.1 от закона.

 

  1. ДОСТАВКА.

 

   Обикновено поръчките се доставят в рамките на 3 работни дни за територията на ЕС. Доставката за други страни извън територията на ЕС е за сметка на клиента. Всички произведения се застраховат, като това гарантира целостта им при транспорт. Срокът за доставка извън територията на ЕС зависи от избрания от Клиента начин за доставка.

 

  1. ПРЕДАВАНЕ НА ПРАТКАТА.

 

    Произведението се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същото от името на Клиента като подписва придружаващите пратката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на пратката в този срок, Галерията се освобождава от задължението си да достави заявеното за закупуване произведения. Клиентът може да потвърди желанието си да получи произведението и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка.

 

    Клиентът има право да откаже да получи заявеното от него за покупка произведение, когато:

- доставеното произведение явно не съответства на поръчаното;

    В случай на повреда при транспорт, Клиентът е длъжен да запази цялата опаковка, като за рекламация се обърне към логистичната фирма. Всички произведения са застраховани с тази цел за удобство на Клиента.

   Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през сайта на Галерията, като върне произведението в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване му. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ и да върне произведението с ненарушена цялост, без каквито и да било външни дефекти, опаковано в защитни картони, като разходите за доставка са за сметка на Клиента. Клиентът е длъжен да съхранява полученото от него произведение, да осигури запазването на неговата цялост и безопасност.
   Галерията е длъжна да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

 

  1. ДРУГИ.

 

    Рамките на произведенията не са предмет на този договор и не представляват част от закупените произведения, а са допълнение, освен когато е изрично упоменато друго. По този смисъл Галерията не носи отговорност за транспортни или други дефекти на рамките.

    “ГАЛЕРИЯ КОНТРАСТ” ЕООД полага грижа информацията в сайта да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

    За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

    Клиентът носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

    “ГАЛЕРИЯ КОНТРАСТ” ЕООД не поема каквато и да било отговорност, в случай че Клиент бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на “ГАЛЕРИЯ КОНТРАСТ” ЕООД.

    Клиентът се задължава да информира “ГАЛЕРИЯ КОНТРАСТ” ЕООД при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

   “ГАЛЕРИЯ КОНТРАСТ” ЕООД не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия.

    Контактите, осъществени от страна на “ГАЛЕРИЯ КОНТРАСТ” ЕООД чрез средства за дистанционна комуникация (например

e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.

    Следните цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата / Съдържанието и / или “ГАЛЕРИЯ КОНТРАСТ” ЕООД и ще бъдат предприети съответните правни мерки срещу този или тези, които се опитват или са постигнали следните цел(и):

а) достъп до какъвто и да било вид данни за друг Клиент използвайки Профил или друг метод;

б) промяна или друга модификация на съдържанието на Интернет страницата или Съдържание, изпратено по всякакъв начин от “ГАЛЕРИЯ КОНТРАСТ” ЕООД към неговите Клиенти;

в) повлияване на работата на сървъра/сървърите на Интернет страницата;

г) достъп или споделяне с трети лица, които нямат надлежно получено право на Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от “ГАЛЕРИЯ КОНТРАСТ” ЕООД към Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.

 

  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

    “ГАЛЕРИЯ КОНТРАСТ” ЕООД си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и/или на нейното съдържание без предварително известяване на Клиентите.

    “ГАЛЕРИЯ КОНТРАСТ” ЕООД не е отговорно за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

    “ГАЛЕРИЯ КОНТРАСТ” ЕООД си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от Интернет страницата, съобразно действащото законодателство.